ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อไว้สำหรับบริการบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อไว้สำหรับบริการบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยมีนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก และแพทย์หญิงนนทิกานต์ ธิมาบุตร และตัวแทนข้าราชการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ยังมีการตรวจพบประชาชนที่มีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้ง สองเข็ม มีจำนวน 12,029 ราย (เข็มที่ 1/9,182 ราย เข็มที่ 2/2,847 ราย) จากกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม จำนวน 46,433 ราย (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.),เจ้าหน้าที่ด่านหน้า,ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,บุคคลที่มีโรคประจำตัว,และประชาชนทั่วไป(18 – 59 ปี) และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้สอบถามถึงความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนให้ความร่วมมือ และมีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มากขึ้น แผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งถัดไป เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป้าหมาย จำนวน 1,400 ราย และวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป้าหมาย จำนวน 760 ราย และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันเชิญชวนญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ให้มาร่วมกันฉีดวัคซีน ให้ทั่วถึงทุกๆ คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ให้มีความปลอดภัย ต่อไป