ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าเยี่ยมพบปะหารือเพื่อประสานงานในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าเยี่ยมพบปะหารือเพื่อประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 1 - 3) และแผนการดำเนินงานในห้วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกำหนดการดังนี้

   ห้วงเวลา 09.00 น.เยี่ยมหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส

   ห้วงเวลา 13.00 น.เยี่ยมหน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

   ผลการดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการตามแผนบูรณาการฯ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานบางแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานเป็นไปตามพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามที่กำหนด