ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชนบ้านปิเหล็งเป็นครั้งที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการปิดพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด 19

นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทน ลงพื้นที่ จุดคัดกรองชุมชนบ้านปิเหล็ง(โคกสะตอ) หมู่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 0930 น
เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค พร้อมเครื่องดื่มและขนมสำหรับเด็ก ให้กับชุมชนบ้านบ้านปิเหล็งเป็นครั้งที่สอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล และมีความยากจน ที่ถูกปิดชุมชน ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตรวจพบเป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดของ COVID 19 และโดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี และ นายเพียง มโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายอานูวา กาเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ ชุมชนบ้านปิเหล็ง (โคกสะตอ) มีประชากร 90 ครัวเรือน จำนวน 250 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  จำนวน 1 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ 10 คน จากครอบครัวเดียวกัน(เด็ก 2 คน) จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 21 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรค ปัญหาและผลกระทบของประชาชนที่ได้รับจากการปิดชุมชนปิเหล็ง (โคกสะตอ) มีดังนี้ 1. ชาวบ้านขาดรายได้จากการหยุดงาน 2. ชาวบ้านไม่ได้ไปเข้าสวนและกรีดยางตามปกติ 3. ชาวบ้านมีความวิตกกังวลกลัวถูกเลิกจ้าง 4. ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต 5. ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ เช่น ละหมาดวันศุกร์ ละหมาดร่วม 5 เวลา 6. ปัญหาขาดชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร และค่าผ่อนรถ 7. ปัญหาด้านการเรียน เด็กๆไม่สามารถออกไปรับใบงานที่โรงเรียน 8. ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กอ่อน เช่น นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 9. ปัญหาด้านการเดินทางไปโรงพยาบาลของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตามที่แพทย์นัด 10. ขาดเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจุบันมีประชาชนในชุมชนบ้านปิเหล็ง ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 17 คน (เข็มแรก11 / เข็มสอง 6) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง