ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ สวนมังคุด อำเภอสุไหงปาดี ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ลงพื้นที่ สวนมังคุดของนายธีระชัย คงทอง เกษตรกรบ้านเจาะกด ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีส่งออกมังคุดในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ไปจำหน่ายประเทศจีน โดยมีนายธีระชัย คงทอง เจ้าของสวน ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสุไหงปาดี ได้แก่นายหมัดซากี บินยูโซะ แหน่ง เกษตรอำเภอสุไหงปาดี นายปฐมพงษ์ จุลเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟาเดร์ ยูโซ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สรุปผลการลงพื้นที่ ดังนี้. 1.ได้สวนมังคุดต้นแบบที่มีความพร้อมเป็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งกรณีส่งออกมังคุดในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ไปจำหน่ายประเทศจีน อย่างเป็นระบบและครบวงจร ในพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกพืชสวนหลากหลายชนิด และปลูกมังคุด จำนวน 150 ต้น มีผลผลิตมังคุด จำนวน 4,000 กิโลกรัม/ปี สามารถจำหน่ายในราคา มากกว่า 20 – 25 บาทต่อกิโลกรัม โดยเจ้าของสวนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 1) ราคาขายมังคุดสูงตามกลไกตามตลาดส่งออกไปประเทศจีน 2)การทำสวนมังคุดแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ในการซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์อื่นๆ 3) ได้มีการพัฒนาคุณภาพมังคุดและผลไม้อื่นๆ ตามความต้องการของตลาด 4) เกษตรกรมีแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพของมังคุดและผลไม้อื่นๆ 5) มีการเพิ่มผลผลิตของมังคุด 6)ชาวสวนมังคุดได้รับความรู้และเทคนิคในการปลูกมังคุดให้สามารถออกผลผลิตนอกฤดูกาลได้ และมีความยั่งยืนในการนำผลผลิตออกมาจำหน่าย 7) เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำผลิตผลที่มีคุณภาพออกมาจำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมังคุดแปลงใหญ่ขนาด 40 ไร่ มีผลผลิตมากกว่า 100 ตัน/ปี โดยตลาดต่างประจีนมีความต้องการมังคุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,000 ตันต่อปี ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 8) มีการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 4.1) ส่วนเกษตรกร ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีความมั่นคง และความยั่งยืนในการผลิตมังคุดเพื่อจำหน่ายนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้น และเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  4.2) สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ การจัดอบรม  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งการให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนเพื่อบริหารจัดการผลผลิตในชุมชน 4.3) ผู้ส่งออกมังคุดไปประเทศจีนได้สามารถเปิดล้ง (สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชสวน) เพื่อรับซื้อมังคุดผลผลิตจากเกษตรกร ที่มีการคัดแยกเกรด ตามขนาดของผลไม้ ส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศ  4.4) ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้เข้าร่วมโครงการ ด้วยการ ให้กำลังใจ ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุด รวมทั้งประสานสอดคล้องกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาร่วมบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมังคุด ให้มีความมั่นคง ความยั่งยืน และความมั่งคั่ง ต่อไป