ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ชุมชนบ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการปิดพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด 19

นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ จุดคัดกรองชุมชนบ้านปิเหล็ง(โคกสะตอ) หมู่ ๗ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 1000 น เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ และมอบเครื่องอุปโภค ให้กับชุมชนบ้านชุมชนบ้านปิเหล็ง ที่ถูกปิดชุมชน ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตรวจพบเป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี และ นายเพียง มโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี นายอานูวา กาเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยจาก อำเภอสุไหงปาดี, อสม., ชรบ., ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่ ชุมชนบ้านปิเหล็ง (โคกสะตอ) มีประชากร 49 ครัวเรือน จำนวน 250 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 1 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ 8 คน (เด็ก 2 คน)  จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 21 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรค ปัญหาและผลกระทบของประชาชนที่ได้รับจากการปิดชุมชนปิเหล็ง (โคกสะตอ) มีดังนี้ 1. ชาวบ้านขาดรายได้จากการหยุดงาน 2. ชาวบ้านไม่ได้ไปเข้าสวนและกรีดยางตามปกติ 3. ชาวบ้านมีความวิตกกังวลกลัวถูกเลิกจ้าง 4. ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต 5. ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ เช่น ละหมาดวันศุกร์ ละหมาดร่วม 5 เวลา 6. ปัญหาขาดชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร และค่าผ่อนรถ 7. ปัญหาด้านการเรียน เด็กๆไม่สามารถออกไปรับใบงานที่โรงเรียน 8. ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กอ่อน เช่น นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 9. ปัญหาด้านการเดินทางไปโรงพยาบาลของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตามที่แพทย์นัด 10. ขาดเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจุบันมีประชาชนในชุมชนบ้านปิเหล็ง ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 17 คน (เข็มแรก11 / เข็มสอง 6) ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าที่ร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และได้แจ้งสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชิญชวนตัวแทนทุกภาคส่วน และประชาชนมาร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ให้ครบทุกคน