ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในชุมชนบ้านกาบุ๊ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ จุดคัดกรองชุมชนบ้านกาบุ๊ หมู่ 4 บ้านสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น เพื่อ พบปะ ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ และมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด ไข่ไก่ 3,00 ฟอง เนื้อวัวสด 100 กก. ให้กับชุมชนบ้านกาบุ๊ที่ถูกปิดชุมชน ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เนื่องจากตรวจพบเป็นพื้นที่มีการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมีนายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยจาก อำเภอสุไหงปาดี, อสม., ชรบ., ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่ ชุมชนบ้านกาบุ๊ มีประชากร 97 ครัวเรือน จำนวน 416 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 2 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ 10 คน (เด็ก 4 คน) รักษาหาย 2 คน  จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 32 คน (กักตัวใน LQ/31 คน กักตัวใน HQ/1) มีสาเหตุการแพร่ระบาดมาจาก Cluster เอราวัณ พื้นที่ชุมชนจาแบดูวอ ตำบลเอราวัน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ปัญหาและผลกระทบของประชาชนที่ได้รับจากการปิดชุมชนกาบุ๊ มีดังนี้ 1. ชาวบ้านขาดรายได้จากการหยุดงาน 2. ชาวบ้านไม่ได้ไปเข้าสวนและกรีดยางตามปกติ 3. ชาวบ้านมีความวิตกกังวลกลัวถูกเลิกจ้าง 4. ขาดอิสรภาพในการใช้ชีวิต 5. ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติ เช่น ละหมาดวันศุกร์ ละหมาดร่วม ๕ เวลา 6. ปัญหาขาดชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร และค่าผ่อนรถ 7. ปัญหาด้านการเรียน เด็กๆไม่สามารถออกไปรับใบงานที่โรงเรียน 8. ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กอ่อน เช่น นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 9. ปัญหาด้านการเดินทางไปโรงพยาบาลของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตามที่แพทย์นัด ปัจจุบันมีประชาชนในชุมชนบ้านกาบุ๊ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 7 คน (เข็มแรก/๕ เข็มสอง2) สำหรับสถานการณ์ COVID 19 ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามาจาก Cluster เอราวัน, Cluster มัรกัส/ปอเนาะ และ Cluster ปิเหล็ง  มีผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน ผู้ป่วยสะสม 78 คน รักษาหายสะสม 48 คน มีประชาชนมีความประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 10,892 คน และมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2,002 คน และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 458 คน ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และได้แจ้งสถานการณ์แพร่ระบาด COVID 19 ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชิญชวนตัวแทนทุกภาคส่วน และประชาชนมาร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ให้ครบทุกคน