ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ศปบ.จชต.) ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) นำโดย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ และบุคลากรที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมดารุสลาม ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference (โปรแกรม ZOOM) โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ท่านพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ผู้แทนกองรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ผู้แทนสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับเด็กอายุ ๔- ๗ ปี พัฒนาทักษะภาษาไทยในการสื่อสารของเด็ก อายุ ๔- ๗ ปี ตามสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชุมชน/หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชุมชน/หมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ท้ายนี้ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้แทนหน่วยงานทุกหน่วยที่ให้ความสำคัญและมาร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้