ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ บ้านโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 1100 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายณัฐกิตติ์ ปิ่นทอง ประธานแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์ชาวสวนบ้านโคกเคียน จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมกับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ที่สำคัญสรุป ดังนี้.

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราในปัจจุบันเป็นช่วงที่ยางพารามีการผลัดใบตามธรรมชาติ และอยู่ในห้วงฤดูร้อน ทำให้ไม่สามารถตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคกระจายไปในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการแพร่ระบาด และได้ตรวจพบอาการเป็นโรคใบร่วง และมีกิ่งยางพาราแห้งตายเพิ่มมากขึ้น มีผลผลกระทบต่อเกษตรกรคือกรีดยางได้น้ำยางลดลง ร้อยละ 50 จากปริมาณที่เคยกรีดยางพาราได้ ทำให้มีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องลงทุนในการดูแลรักษาสวนยางพารามากขึ้นกว่าเดิม

2. ผลของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดที่ผ่านมา 2.1 ) ศอ.บต.ได้เป็นหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่างคำสั่งบูรณาการและได้ประสานกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในด้านการส่งเสริมสนับสนุน และสงเคราะห์เกษตรชาวสวนยางพารา 2.2) กยท. ได้ติดตามการแพร่ระบาด การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับสถานการณ์แพร่ระบาด และให้คำแนะนำการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา พร้อมกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามแผนงานโครงการประจำปีที่ได้วางไว้ โดยได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ 2.3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้. 1) ควรให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการใส่ปุ๋ยเคมีตามแนวทางที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ มาทำการแก้ไขปัญหาให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ควบคู่กับแนวทางการแก้ปัญหาของ กยท. 2) ควรมีการจ้างงานคนงานที่อยู่ในพื้นที่และแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศมาเลเซียที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 มาทำสวนยางพาราในพื้นที่ระบาดให้โล่งเตียนเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงพื้นที่ให้ครบทุกบริบทของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำขยายผลในพื้นที่ระบาดต่อไป

3. แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ในอนาคต เสนอให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกับแนวทางการปฏิบัติของ กยท. โดยมี ศอ.บต. เป็นหน่วยบูรณาการแผนการแก้ไข้ปัญหา ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้ว จะได้ประสานกับ ศอ.บต. เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ต่อไป