ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์เบงกอล ในพื้นที่ จชต.

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเตรียมการขับเคลื่อนการผลิตแพะ ไม่น้อยกว่าจำนวน 100 ตัว/ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 สำหรับสนับสนุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีปัญหาการขาดแคลนแพะให้แก่เกษตรกร โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ รองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ/หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณะประกอบด้วย นายนิทัศน์ สองสี หัวหน้าสถานี นายอภิชาติ หล่อเพชร นักวิชาการชำนาญการ นายฮากีม เจ๊โด สัตวบาล นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม และนำลงพื้นที่ภายในสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ผลการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการขับเคลื่อนการผลิตแพะ พบว่าสถานีวิจัยคลองหอยโข่งมีศักยภาพ และขีดความสามารถในการผลิตแพะสนับสนุนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำการขับเคลื่อนตั้งแต่ พ.ศ.2566 โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านสรุปได้ดังนี้.

1. เป็นแหล่งสายวิทยาการด้านการเลี้ยงแพะในมิติสนับสนุนการเรียน การสอน การบริการด้านวิชา การถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิจัย/ได้รับงบวิจัยจาก วช. การผลิตพันธ์จำหน่ายราคาถูกให้เกษตรกร และการสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2557

2. มีแพะจำนวน 491 ตัว (มูลนิธิชัยพัฒนา 135 ตัว : สายเลือดพันธุ์แบล็คเบงกอลพระราชทาน 84 ตัว สายเลือดพันธุ์ชามีพระราชทาน 50 ตัว คณะทรัพยากรธรรมชาติ 365 ตัว) ที่ผ่านมาได้เลี้ยงแพะแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่บางส่วนของภาคใต้

3. จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาคมในพื้นที่รอบที่ตั้งสถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

4. มีรายได้จากการจำหน่ายแพะทุกปี โดยปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายได้ นำส่งหน่วยงาน จำนวน 603,636 บาท

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีความพร้อมด้านแหล่งวิทยาการ/อำนวยการวางแผนขับเคลื่อน มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย/พัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้า และมีกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความร่วมมือทั้งในและนอกพื้นที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับปัญหาข้อขัดข้องและการขอรับการสนับสนุนแพะให้เพียงพอต่อเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น มีความจำเป็นต้องสร้างโรงเรือนและครุภัณฑ์ ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 3,000,000 บาท สำหรับใช้เลี้ยงแม่พันธุ์จำนวน 100 ตัว พร้อมกันเพื่อให้ทันกับความต้องการของเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำหรับปัญหาที่ต้องการแก้ไขในอนาคตเพื่อที่จะให้สถานีวิจัยมีการใช้พื้นที่ของสถานีวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีความมั่นคงในอนาคตคือปัญหาเรื่องข้อกฎหมายการใช้ที่ดินกับ อบต.คลองหอยโข่ง ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ การแก้ปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นอาศัยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้ามาร่วมแก้ไขในอนาคต และเพื่อเป็นการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถเข้าสู่ระบบการธุรกิจในตลาดการค้าแพะและการค้าเนื้อแพะได้ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ต้องมีการจัดหาผู้ประกอบการมาร่วมใช้ประโยชน์โรงฆ่าแพะฮาลาลต้นแบบ ที่ได้จัดสร้างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องปรับปรุงความสมบูรณ์ของอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GMP ใช้งบประมาณจำนวน 500,000 บาท ดำเนินการ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนงานการเตรียมการขับเคลื่อนการผลิตแพะ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และจะประสานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนในการสร้างความพร้อมในการเตรียมการขับเคลื่อนการผลิตแพะ ไม่น้อยกว่าจำนวน 100 ตัว/ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 ต่อไป แผนการดำเนินการในอนาคต สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดทำแผนงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการต่อไป