ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวา ครั้งที่ 23

                              เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2564 เวลา 08.00 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนมัสยิดต้นแบบ 1 ตำบล 1 มัสยิด และขับเคลื่อนตาดีกาตักวา ครั้งที่ 23 ณ มัสยิดสุเหร่ายาบี หมู่ 1 ต.ยาบึ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมี นายชาตรี  ณ ถลาง นายอำเภอหนองจิก เป็นประธาน และ มีผู้แทน กยส.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. กำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน                                กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย กยส.ศสว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีมัสยิดต้นแบบในพื้นที่และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนขยายผลแนวทางกำปงตักวาลงสู่ชุมชน การสร้างเครือข่ายบ้านครอบครัว โรงเรียนตาดีกา และมัสยิดในระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมซูรอ และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป