ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                             เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ได้ไปบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ.โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา