ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ริมฝั่งคลองไอร์ปาโจต้นน้ำสายบุรี บ้านไอร์ปาโจ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

                                           นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ริมฝั่งคลองไอร์ปาโจต้นน้ำสายบุรี บ้านไอร์ปาโจ หมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำอาชีพเสริมร่อนทองแบบโบราณตามวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. โดยได้พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชน ในระหว่างการทำอาชีพเสริม “การร่อนทองแบบโบราณตามวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว”                                           โดยมี นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่ชมวิถีชีวิตการร่อนทองแบบโบราณเชิงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว การร่อนทองแบบโบราณได้ริเริ่มดำเนินการมานานแล้วในพื้นที่โดยชาวบ้านประมาณ 200 คน ใช้เวลาว่างช่วงเวลาบ่าย และช่วงเวลาเย็น ที่ว่างเว้นจากการทำสวนผลไม้ ทำสวนยางพารา มาร่อนทองเป็นอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 350 บาท/คน/วัน ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนได้มามีส่วนร่วมครอบครัวช่วยบิดามารดามาร่อนทองในเวลาเย็นหลังกลับจากโรงเรียน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และขอรับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ขอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของหมู่บ้านและให้มีการอนุรักษ์อาชีพเสริม“การร่อนทองแบบโบราณตามวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยว”  โดยไม่มีการใช้เครื่องจักรกลในอนาคต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป