ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 1500 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้/โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้บรรยายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพสภาสันติสุขตำบล  ให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 กระทรวงมหาดไทย และนายธัชชัย อุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ และผู้ร่วมรับฟังการบรรยายมาจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงสร้างสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ 19 อำเภอของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากรประจำตำบล สาธารณสุขประจำตำบล เกษตรตำบล ประธานสภาสันติสุขตำบล และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รวมทั้งสิ้น จำนวน 171 คน ณ โรงแรมญันนะตีย์ (ซากุระแกร์นวิวเก่า)