ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ลงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมี โดยมี นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอทุ่งยางแดง และคณะประกอบด้วย นายนพดล จันทร์เพ็ญ วิศวกรโยธาชำนาญการ นายศานติ์ จาระวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และนายอับดุลอาซิ เจ๊ะหลง กำนันตำบลพิเทน นายกอเสม กาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปแผนการลงพื้นที่สำรวจเพื่อวางแผนในการออกแบบแปลนโครงการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำและสร้างระบบประปาในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ณ ห้องรับรองอำเภอทุ่งยางแดง และลงพื้นที่ พรุบือจะ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำและสร้างระบบประปาในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง โดยโครงการดังกล่าวมาจากประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในระหว่างการประชุมขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอทุ่งยางแดง/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล ของอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยขอให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูร้อน และประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ต่อมาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ประสานจังหวัดปัตตานี กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต่อมากรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำและสร้างระบบประปาในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูร้อน และประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน อย่างยั่งยืน ผลการสำรวจพื้นที่มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ได้โดยได้กำหนดการดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำและสร้างระบบประปาในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป