ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการประกอบอาหารไทย อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

                               นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่บ้านกูยิ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยมีนายไพรัช อ่อนคำพา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล นายถวิล  หลีเจริญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ นายสุรชัย  ขวัญดี ครูฝึกฝีมือแรงงาน และนายเบญจางค์  ลำพรหมสุข ครูฝึกฝีมือแรงงาน  เป็นผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วย นายสุรพล ลำพรหมแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ เป็นผู้แทนนายอำเภอยี่งอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และผู้แทน ผบ.ฉก.นย. ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมติดตามการฝึกอบรมอาชีพเสริมสาขาการประกอบอาหารไทย โดยเฉพาะรายการอาหารไก่กอและ–กูยิ ให้กับกลุ่มสตรีเป้าหมาย ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการสานใจสู่สันติ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จำนวน 20 คน

                                                                           ผลการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าวประชาชนมีความสุขและมีความพอใจมากที่ได้มีโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โครงการฝึกอาชีพเสริมและแจกเครื่องมือประกอบอาชีพจากสถาบันฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 280 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอรือเสาะ อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน และอำเภอศรีสาคร ผลดำเนินการที่ผ่านมามีผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริมแล้วจำนวน 100 คน สำหรับอาชีพที่ทำการฝึกได้แก่ ช่างปูกระเบื้องช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างไม้เครื่องเรือน  ทั้งนี้ได้กำหนดการติดตามประเมินผลภายหลังการฝึกภายในระยะเวลา 3 เดือน ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญได้แก่ การฝึกอบรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้การฝึกอบรมล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และปัญหาการติดตามประเมินผล เนื่องจากพื้นที่ในการฝึกอบรมตามโครงการเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากสถานการณ์ความไม่สงบ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการติดตามประเมินผล