ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้การต้อนรับองคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ยะลา ปัตตานี เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี/ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี/รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา องคมนตรี และคณะ พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้เดินทางติดตามคณะ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ เยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการ เพื่อจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยาแล้วเสร็จ สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ในโครงการและใกล้เคียงต่อไป

ต่อมา องคมนตรี พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังโครงการชลประทานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และโครงการอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ก่อนที่คณะจะเดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำให้กับราษฎรตำบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านควนลังงา หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ในพื้นที่ของตำบลทรายขาว และตำบลนาประดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำรายงานผลดำเนินการของโครงการ ใน 4 โครงการด้วยกัน ประกอบด้วย โครงการฝายทดน้ำคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลทรายขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนา พร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาประดู่ พร้อมกันนี้ได้พบปะกับราษฎรและดูสภาพพื้นที่ของโครงการ เยี่ยมชมฝาย ก่อนจะร่วมกับคณะปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งน้ำต่อไป

โดยพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า "จากการดำเนินการ และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ เป็นสิ่งยืนยันการทรงงานที่เห็นได้ว่า พระองค์ท่านทรงนึกถึงประโยชน์สุขของปวงประชาราษฎร์เป็นสำคัญ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใด ส่วนไหน ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้เร่งลงมือทำให้เกิดความสมบูรณ์ มีส่วนไหน ที่แห่งไหนสร้างไม่แล้วเสร็จก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องจนสมบูรณ์เกิดผล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ของโครงการให้มากที่สุด ทรงรับสั่งให้สืบสาน รักษา และต่อยอด ทุกโครงการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอให้พี่น้องประชาชนเพียงแค่ คิดดี ทำดี เพื่อเป็นการตอบแทนประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดิน ต่อไป

ข้อมูลข่าว : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า