ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

                         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน และนาวาอากาศตรีวีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอาซัน เด็งระกีนา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอบันนังสตา เป็นผู้แทนนายอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยปลัดตำบลและเจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลที่รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังกำลังใจ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่พลชุดคุ้มครองตำบลตลิ่งชัน ซี่งเป็นหน่วยที่ได้รับผลการประเมิน 100% ของโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของปีที่ผ่านมา

                                            ตลอดห้วงเวลา 1 ต.ค. 2563 ถึงปัจจุบันคณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาสันติสุขประจำตำบล อยู่ระหว่างการทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมกับจัดทำความเร่งด่วนในการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอบันนังสตาเป็นประธานพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการ เพื่อขับเคลื่อนต่อไป. สำหรับปัญหาและข้อขัดข้องของการดำเนินโครงการที่ผ่านมานั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยโควิด - 19 ทำให้ผลผลิตของโครงการขยายระยะเวลาความสำเร็จของโครงการ ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญโดยเฉพาะความร่วมมือของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน