ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เปิดงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

                              เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี การจัดงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา   และจุดเน้นของสถานศึกษา  และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  และฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ