ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

                              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็น 1) การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) กิจการลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 5) กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้

                                        เวลาต่อมา พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบรางวัลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา