ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                    โดยมี นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รอง ผอ.ศปบ.จชต. เป็นเลขานุการการประชุม และบุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ร่วมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็น 1) การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) กิจการลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) กิจกรรมกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4) การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5) การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 6)การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะ/ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด