ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563

                           วันนี้ (15 ธันวาคม 2563) เวลา 14.00 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ ร.อ.สีหเดช ปฐมภาคย์ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2563 โดยโครงการที่จังหวัดต้องการพลักดัน มีอยู่ 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (กอและลอยฟ้า) 2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนรา (สะพานเชื่อมต่อหาดนราทัศน์-เขตเมือง-อ่าวมะนาว จังหวัดนราธิวาส) โดยมี นาย ชินวุฒิ ขาวสาลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส