ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมดิดตามการยื่นคำขอการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม่้ พ.ศ.2484 ครั้งที่ 9

                                   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ พ.อ.ชัยวัฒน์ คำน่าน และ น.ต.วีริยะ แสงทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทน ร่วมประชุมดิดตามการยื่นคำขอการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม่้ พ.ศ.2484 ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  จำนวน 482 ครัวเรือน ประชาชน จำนวน 1,751 คน ในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ของตำบลกาบัง และตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา กรณีไม่มีการแสไฟฟ้าใช้ โดยมี นายธีรุตม์  ศุภวิบูยล์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมาหะมะยากี  หะยีมะ นายอำเภอกาบัง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่่ยวข้องเข้าร่วมประชุม