ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอรือเสาะ

                       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของอำเภอรือเสาะ ได้พบปะ หารือ รับทราบข้อมูลการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะโลฮูลู หมู่ 2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งได้จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดย สมาชิกกลุ่มได้รวมตัวขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่มเติม ด้วยการร่วมกันผลิตกระเป๋า หน้ากากอนามัย เสื้อผ้า ภายใต้ยี่ห้อ ดีสุข รวมทั้งปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งขายภายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งขายของออนไลน์ ช่วยให้ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้ชาวบ้านตะโลฮูลู โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนใกล้เคียงในพื้นที่มาร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลนอกจากนี้ยังมีภาคส่วนของราชการมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม