ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพบปะ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

                    เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 3563 เวลา 13.30 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พ.อ.ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ร่วมพบปะ และร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก ให้การต้อนรับ และผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจป้องกันแนวชายแดน ณ ห้องประชุมปรีชาราชสีห์ หอประชุมอำเภอสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

โดยที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2) ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - มาเลเซีย

3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน

4) การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเตรียมการป้องกันอุทกภัย.

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ประสานการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนราธิวาส ให้ที่ประชุมได้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป