พลเอก วัลลภ รักเสนาะ ติดตามงาน “โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ศอ.บต. ชี้ “โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. เน้นดำเนินการตามความต้องการของประชาชนโดยผ่านกระบวนการสภาสันติสุขตำบล

พลเอก วัลลภ กล่าวว่า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ นอกเหนือจาก กอ.รมน. ที่ดูแลเรื่องความมั่นคง และศอ.บต. รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข อย่างไรก็ดี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกด้านทุกมิติ ซึ่งมีการดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงเรียนเชิญเป็นคณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้เห็นต่าง ซึ่งมีความคิดเห็นและความต้องการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขอชื่นชมในการดำเนินงานที่สามารถพัฒนาพื้นที่หลายพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น โดยเฉพาะสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ซึ่งมีผู้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมกว่า 1 แสนคนแล้ว

ด้าน นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า โครงการที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะฯ คือโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาสันติสุขประจำตำบล ซึ่งโครงการนี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ คือ กำหนดให้มีสภาสันติสุขตำบล เป็นกลไกในการบริหารราชการระดับตำบล ซึ่งสภาสันติสุขตำบล จะประกอบด้วย ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เช่น ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำศาสนา หรือองค์กรศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การพัฒนาตำบล นำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบล และระดับจังหวัด ทั้งนี้ยังมีโครงการเมืองต้นทั้ง 4 เมือง และโครงการอื่นๆที่ ศอ.บต.ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่เกิดความสันติสุขและสงบสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)