พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานจากผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน พร้อมด้วยพลเอก นพวงศ์ สุรวิชัย พลเอก ชินวัตร แม้นเดช พลโท วินัย ฉงทับ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานจากผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) เพื่อสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขอให้มีการระมัดระวังทั้งการกระทำ และคำพูดในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ