พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังแนวทางดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานการศึกษา จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาธิการภาค 7 และ ศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย รายงานการแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

แนวทางดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ โดย นายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ทั้งหมด และสำหรับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทางหน่วยงานการศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่าเคร่งครัด รวมทั้งจัดแผนสำรองซึ่งมีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีสถานศึกษารองรับ หรือพลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือก เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาได้ครบถ้วนทุกคน ด้านการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามต่อความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาที่โรงเรียน และได้วางมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ให้อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากผู้ปกครองยังมีความกังวลใจด้านความปลอดภัยของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบการเรียน Online หรือ On-Air ตามความเหมาะสมได้ และจะมีการติดตามผลการสอนในสองรูปแบบดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตรทุกคน นอกจากนี้ได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรด้านสาธารณสุขให้กับครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ได้เพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือ ในกรณีที่เมื่อเปิดเรียนแล้วพบนักเรียนติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งขอให้มีแผนเพื่อรองรับในส่วนนี้ด้วย ถ้าหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น หน่วยงานในพื้นที่จะได้พร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที