ผู้แทนพิเศษฯ ร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงแก่นักเรียนนักศึกษา

                            ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ศอ.บต. มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยจัดทำชุดความรู้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม และมี พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงร่วมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ พร้อมรับหลักการการปรับเปลี่ยน MOU เป็น MOA เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พล.อ.ปราการ กล่าวว่า สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้สอดคล้องและอำนวยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเป็นผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ความไม่สงบแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากขณะนี้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากรัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะที่ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค.ที่ผ่านมา อีกทั้งประเทศมาเลเซียยังได้กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะพูดคุยเรื่องสันติสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือวางแนวทางการแสดงตัวตนของผู้ที่มีนัยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งเป็นโอกาสในการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาและกลั่นกรองงานวิจัยฯ ทั้งสิ้น
สำหรับร่างบันทึกข้อตกลงร่วมของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ เป็นการทำ MOA ร่วมกันของเครือข่ายทางวิชาการในพื้นที่ ประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.ราชภัฏยะลา ม.ทักษิณ ม.ฟาฏอนี ม.ราชภัฏสงขลา ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความคิด ทัศนคติ ค่านิยมและการแสดงออกของพฤติกรรมอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์สันติสุขและการพัฒนาสังคมในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมลงนามในห้วงการประชุมครั้งต่อไป