นาย ฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะให้แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนสร้างการรับรู้

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ นาย ฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะให้แนวทางการปฏิบัติงานของส่วนสร้างการรับรู้ โดยมี พลตรี มาโนช  อ้นจันทร์ รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า และคณะทำงานของส่วนสร้างการรับรู้เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้หารือในเรื่องการปฏิบัติงานในส่วนสร้างการรับรู้พร้อมด้วยการชี้แจงด้านข่าวสาร ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน