ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่เยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน จ.ยะลา

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาตและพลโท ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี 2562 ณ มูลนิธิสว่างพระโพธิสัตว์อวโรติเกศวร จังหวัดยะลา และได้เข้าสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและองค์นพราชาธิราช และเทวาจารย์แปดเซียน โดยมีนายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิฯ นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายเสริมวิทย์ ลิขิตกำจรประธานสภาเทศบาลนครยะลาพร้อมผู้บริหาร และนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องในกรอบของโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนและหน่วยงานสำคัญ ได้เข้าใจและให้ความร่วมมือกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และหลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเจมื้อกลางวัน ณ มูลนิธิฯ มีบรรยากาศของความมีมิตรไมตรีและอบอุ่น นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานมูลนิธิฯที่ได้รับการคัดเลือกได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จาก รมต.วธ. เมื่อ 3 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาอีกด้วย