ผู้แทนพิเศษรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าตามโครงการช่วยเหลือเยียวยา

               พลเอก สกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้ พลโท ยุทธนา ปานมุข ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พลตรี ภูวนัย ไตรภูวนาถ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสาระสำคัญในการประสานงาน คือ ติดตามความก้าวหน้าตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจตามหลักศาสนา ปัญหา ข้อขัดข้อง และเรื่องที่ต้องการจะให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำไปประสานงานเพื่อแก้ไขต่อไป