ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานคดีความมั่นคง

พล.อ. สกล  ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ ๒ งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้ พล.ท. ยุทธนา  ปานมุข , พล.ท.โภชน์ นวลบุญ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พล.ต. ภูวนัย  ไตรภูวนาถ  ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ประสานงานกับ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าการนำเจ้าหน้าที่ทหารมาคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคง ปให้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำไป ประสานงาน เพื่อแก้ไขต่อไป
สรุปผลการพบปะพูดคุยและขอรับทราบความก้าวหน้าในการนำเจ้าหน้าที่ทหารมาคุ้มครองพยานซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าร่วมการคุ้มครองพยานของ กกล.ทพ.จชต. ทั้งหมด ๑๓ รายโดยระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ทั้งนี้ได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงกลาโหม ให้กระทรวงกลาโหมสามารถคุ้มครองพยานในคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารได้ เฉพาะคดีความผิดที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสได้