ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบที่ปรึกษาเข้าพบสำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมพบ รองผอ.รมน จ.ยะลาฝ่ายทหารเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้ พลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพลตรีอำนาจ นาคศรี พันเอกอนุสรณ์ นิ่มฟัก ฝ่ายอำนวยการของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะ ประสานติดตามข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง     

หลังจากนั้นได้เข้าพบ รองผอ.รมน.จังหวัดยะลาฝ่ายทหาร เพื่อหารือความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่จังหวัดยะลาได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำพระยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำพระยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โครงการระบบประปาโรงเรียนลุกมานุลฮากีมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา