หัวหน้าผู้แทนพิเศษ เป็นประธานเปิดอบรมการใช้เว็บไซต์ “dothaiproduct” เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ ของสถาบันศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้ มุ่งเชื่อมต่อโลกการค้าออนไลน์ หวังสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเด็กไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงาน การอบรมการใช้เว็บไซต์ตลาดสินค้าด้านนวัตกรรมและสินค้าองค์กรการศึกษา 5 จังหวัดชายแดนใต้  ที่โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี โดยภายในงาน พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเป็นไปตามการศึกษาในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งที่ผ่านมากระทรวงฯ ยังได้มีการพัฒนาและปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องการกับการใช้ประโยชน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือในการเรียนการสอนให้สอดคล้องรองรับเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเกิดความอย่างยั่งยืน
     นอกจากนี้ในด้านการของการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ และเกิดประโยชน์ในวงกว้างก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้ผลงานการคิดค้นจากระบบการศึกษาได้ถูกส่งต่อและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วยจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมพร้อมในการดำเนินการทุกมิติให้มีความครอบคลุมและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อาทิ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับทุกภูมิภาค และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระดับประเทศ รวมถึงการสร้างการรับรู้และถ่ายทอดผลสำเร็จของการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น
โดยในปี 2561 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเปิดเว็ปไซ้ต์ที่มีชื่อว่า  dothaiproduct.com  ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสำหรับเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสินค้าผลงานของสถานศึกษาต่างๆใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่  จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักการศึกษาส่วนหน้า (ศบป.จชต.)
     ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำผลงานเด่นๆ หรือสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของนักเรียนนักศึกษาจากภาคใต้ได้นำไปใช้ในวงกว้าง โดยสามารถเลือกดูได้จากเว็ปไซต์ dothaiproduct.com  ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์และการติดต่อสถานศึกษานั้นๆโดยตรง รวมถึงข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่เข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ง่ายและสะดวก รวดเร็วภายใต้ข้อมูลที่มีการอัพเดทเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วย สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีผลงานความสำเร็จ หรือชิ้นงานด้านการศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญที่จะบอกได้ว่า ระบบการศึกษาของไทยนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในอีกทางหนึ่ง 
      “การเรียนการศึกษานับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบ หลักสูตร ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ฉะนั้นระบบการศึกษาก็ต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องไปกับสังคมในยุคปัจจุบันให้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติต่อไป” หัวหน้าผู้แทนพิเศษกล่าว