ลูกเสือชายแดนใต้อาสาทำดีเพื่อชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมความมั่นคง

ซึ่งผลสำเร็จที่เห็นได้ชัด คือลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาสาทำ ดีเพื่อชาติ

เครดิต : MCOT HD 30