หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามงาน กศน. แก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่ ศธ. ได้รับมอบหมายให้ กศน. เป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่ง กศน.ได้มอบหมายสำนักงาน กศน. จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ

โดยมีเป้าหมายนำประชากรวัยเรียนอายุระหว่าง 3-18 ปี เข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง นำรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและบริบทของพื้นที่

เน้นการบูรณาการภารกิจร่วมกัน สร้างความร่วมมือและรับรู้ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลโดยส่งต่อข้อมูลจากส่วนกลางให้สถานศึกษา

จำแนกข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ส่งต่อข้อมูลผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามหาตัวตนของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา

โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุและความต้องการในการเรียนรู้ และจัดหาที่เรียนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษาระบบ จนจบการศึกษา โดยมีการกำกับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าทั่วประเทศจะสำรวจแล้วเสร็จ

และส่งรายงานให้สำนักงาน กศน.ทราบผลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป