ชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ที่ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
                   พลเอกจำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล /ประธานอนุกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของพื้นที่ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ประกอบด้วย  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน ซึ่งมีจำนวน 5 หมู่บ้าน 9 มัสยิด และโครงการดังกล่าว กลุ่มภารกิจงานที่ 6 ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มภารกิจงานที่ 1 ในการขับเคลื่อนงาน ผ่าน ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการลงพื้นที่ โดยมีชมรมมุสลิมภราดรภาพ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงบางแง่มุมที่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี บิดเบือนไป และส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนด้วยการใชัหลักทางศาสนาในเรื่อง ความยำเกรงต่อพระเจ้า ที่จะทำในสิ่งที่ดีและละเว้นสิ่งไม่ดี มาแก้ปัญหาของชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของผู้นำทุกกลุ่มในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน เกิดเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาที่ตรงจุดและตรงกับความต้องการของชุมชน โดยที่มีภาครัฐคอยหนุนเสริม ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ตำบลนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนงานกำปงตักวาเป็นอย่างดี