ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด

 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2561  ที่ อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

              พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัล พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ สนามตะกร้อ วิทยาลัยเทคนิค ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 2,000 คนเศษ ได้ใช้กีฬาตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมและชื่นชอบรองจากฟุตบอล สร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีภูมิคุ้มกัน ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและได้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ เพื่อเข้าสู่สนามการแข่งขันในระดับสูงต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยเทคนิคได้ร่วมกับบริษัท สยามสนาม จำกัด ที่ให้การสนับสนุนสนามกีฬาเซปักตะกร้อ โดยใช้เม็ดยางพาราเคลือบด้วยวัสดุสังเคราะห์ ทำเป็นพื้นสนาม คาดว่าจะมีความทนทานและมีความเหมาะสมกับลักษณะกีฬา อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพารา ที่มีราคาตกต่ำในหลายปีที่ผ่านมา การทดลองใช้สนามนี้ แล้วทำการประเมินผลการใช้งาน เป็นระยะ ๆ หากการใช้งานได้ผลดี มีความคุ้มค่า ก็จะเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางในเรื่องราคายาง และเป็นโอกาสดีของนักกีฬาในพื้นที่ จะได้มีสนามเซปักตะกร้อและสนามกีฬาอื่น ๆ ที่มีคุณภาพในใช้งาน และหากผลการประเมินการใช้งาน เป็นที่น่าพอใจ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป และในโอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาอีกด้วย