หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4

เมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

              พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่ โดยการนำสิ่งที่ “เด่น ดี มีประโยชน์” มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานที่ตอบรับและเข้าร่วมจำนวนหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง โรงพยาบาลยะหริ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษา และรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาบูรณาการและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในวันนี้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนโดยทั่วไป จะได้เห็นผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาต่าง ๆ ที่นำกิจกรรมเด่นของดีมาบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป