ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 ที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

             พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พลตรีวิชาญ สุขสง รอง แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสวัตถุประสงค์ - เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีกิจกรรมประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ประกวดอาหารพื้นเมือง และเยี่ยมชมซุ้มวัฒนธรรม ซุ้มอาหารคาว - หวาน ซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ ของแต่ละตำบล และได้มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจำนวนหนึ่ง ผลของกิจกรรม – ได้สร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวของประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกับส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง อันกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างอันดีและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นโดยรอบสืบต่อไป