ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 24

เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 ที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

          พลเอกจำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  ห้องประชุมโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 โครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มภารกิจงานที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแง่มุมที่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี บิดเบือนไป และเป็นการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อไปสู่หนทางที่ถูกต้อง รวมทั้งการส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีในพื้นที่  และในวันเดียวกันนี้ได้มีการถ่ายทำสกรู๊ปข่าว เรื่อง “กำปงตักวา แนวทางการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน” โดยสำนักข่าว NBT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบในลำดับต่อไป