หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นำไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีอย่างยั่งยืนต่อไป