ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะกลุ่มเกษตรกรที่มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน บ้านเจาะกด ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
               นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาฯ พบปะกลุ่มเกษตรกร ที่มาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน บ้านเจาะกด ตำบลสุไหงปาดี ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดประกอบด้วย ทุเรียนเป็นหลัก ลองกอง มังคุด มะพร้าวเสริม เลี้ยงไก่งวง ไก่เบตง ไก่ไข่ เป็ดไข่ และเลี้ยงไก่ป่า ไก่สลามอ เพื่อเพิ่มสีสัน ปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก ตะเคียน ตำเสา หลุมพอ นับเป็นตัวอย่างที่ผู้สนใจสามารถมาศึกษาหาความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนในลำดับต่อไป