ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

               พลตำรวจโทไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการอำนวยความยุติธรรม และร่วมหารือถึงแนวทางการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง (การแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2534) อีกทั้งการหารือการจัดตั้งสถานีตำรวจใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าสถานีตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทุกสถานี, พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการประชุมได้ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ

1. ภ.จว.ยะลา ได้นำเสนอความก้าวหน้าคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยแจ้งว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กรุณาแนะนำ ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และพัฒนาระบบการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2. มีการเสนอแนวทางในการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง จำนวน 2 แนวทาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสามารถดำเนินการได้จริง ทั้งนี้ จะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

3. การเสนอให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรแห่งใหม่

3.1 ภ.จว.ยะลา เสนอให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง แยกมาจาก สภ.เมืองยะลา

3.2 ภ.จว.ปัตตานี เสนอให้มีการจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรแห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง แยกมาจาก สภ.เมืองปัตตานี จำนวน 1 แห่ง และแยกมาจาก สภ.หนองจิก จำนวน 1 แห่ง