ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุม ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ ร่วมประชุม ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting) โดย สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าของโครงการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม และมีผู้ร่วมประชุม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน/ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะ, นายยุทธนา พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และคณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะ, นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะ, และนายพิพัฒน์พงษ์ หงส์สัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และคณะ สรุปผลการประชุมที่สำคัญ ดังนี้.

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

2.วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างหรือพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตาม ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)ศึกษาบริบทชุมชนที่จะดำเนินการ ศึกษาศักยภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2)วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 3)พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่มาเป็นฐานในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม 4)จัดกิจกรรมการพัฒนา/ฝึกอบรม/ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 5)ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรและองค์ความรู้ 6)ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 7)ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนผลการดำเนินการ