ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ พบปะ ให้กำลังใจ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการคนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

                           นายจำนัล  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย พันเอกชัยวัฒน์  คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อ พบปะ ให้กำลังใจ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการคนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี เป็นเจ้าของโครงการ  โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ จันทร์มา พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี และผู้แทนส่วนราชการอำเภอสุไหงปาดี 

                           โดยผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้. 1. มอบวัสดุทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ผัก และอาหารปลาดุก ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกูวา หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปี 2563  2. มอบพันธุ์ปลาแก่ ครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 12 ครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนต้นแบบได้นำปลาไปเลี้ยงในศูนย์เรียนรู้ฯ โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ปลาจากกรมประมง  3. มอบทุนการศึกษาที่ได้รับการอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ที่มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 ทุน (1,500 บาท/ทุน) เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส อีกทั้งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี 2562  และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวยากจนใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ช.มูฮำหมัดอาซูวัง มามุ อายุ 6 ขวบ, ด.ญ.นูรูลอัลฟา สาและ อายุ 4 ขวบ และ ด.ช.อากีมี เจ๊ะดอเลาะ อายุ 4 ขวบ

                            ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ข้อเสนอแนะต่อชาวบ้านในการขยายผลการขับเคลื่อนโครงการ ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมสภาสันติสุขตำบล เพื่อให้คณะกรรมการสภาสันติสุขตำบล ร่วมพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแนะนำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป