รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบฝ่ายอำนายฯ ลงพื้นที่ ตำบลละหาร ทำหนังสือให้ช่วยผลักดันสร้างถนนและสะพาน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 เวลา 10.30 น. พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประสานงานกับ นายยะอ์กูบ มะแซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ณ ที่ทำการ อบต.ละหาร สืบเนื่องมาจาก ทาง อบต.ได้มีหนังสือถึง รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยผลักดัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งน้อย – บ้านอุเมะ ต.ละหาร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีฝั่งตะวันออก อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยทางอบต.ละหาร ได้ประสานขั้นต้นไปยังแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี เพื่อให้ช่วยสำรวจและจัดทำรายละเอียดประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้างแล้ว

ผลจากการลงพื้นที่ ทำให้ทราบว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทั้งสวนผลไม้และสวนยางพารา จะอำนวยความสะดวกในการสัญจรทั่วไปและสำหรับการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ระหว่างตำบลละหารกับตัวอำเภอสายบุรี เนื่องจากจะลดระยะทางได้เกือบสิบกิโลเมตร จากเดิมที่ต้องอ้อมไปทางเส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 42 อีกทั้งเส้นทางที่ได้เสนอตามโครงการดังกล่าวนั้น ปัจจุบันได้มีแนวถนนอยู่แล้ว เป็นเพียงแต่ขาดหายไป 2 ช่วงๆ แรกระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ช่วงที่ 2 ประมาณ 1,200 เมตร ซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคล

สำหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีเพิ่มอีกจุดหนึ่งนั้น ด้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นเขตเทศบาล ได้มีถนนสำหรับการเชื่อมต่ออยู่แล้วด้วย แต่มีข้อสังเกตุคือการเตรียมพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนต้องตัดผ่านที่ดินชาวบ้าน จำเป็นจะต้องมีการยินยอมบริจาคให้เป็นที่สาธารณะ แทนการเวนคืน ซึ่งเป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องไปพูดคุยกับเจ้าของที่ดินในการบริจาคเพื่อสาธารณะ และหารือกันในสภาประชาธิปไตยตำบล

โครงการดังกล่าวนี้ กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านการคมนาคมและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้ง เพื่อผลทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้เสนอความคิดเห็นโครงการดังกล่าวให้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี นำไปพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการจัดทำโครงการหรือให้การสนับสนุนต่อไป และเนื่องจากพื้นทึ่มีการคาบเกี่ยวจำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลละหารและตำบลตะลุบัน จึงเห็นควรให้ อบต.ละหาร นำเรื่องไปหารือกับ อบต.ตะลุบัน รวมทั้งนำเสนออำเภอและจังหวัดเห็นชอบด้วย

ส่วนการก่อสร้างสะพานอาจเกี่ยวข้องกับระเบียบหรือกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะให้การหนุนเสริมเฉพาะในกรอบอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดให้ไว้เท่านั้น