ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบน้ำดื่มให้กับ โรงพยาบาลแว้ง เพื่อบริการบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายอุดม ไชยสาลี ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น เพื่อ พบปะ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด ให้กับโรงพยาบาลแว้ง เพื่อไว้สำหรับบริการบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยมี นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และตัวแทนนายแพทย์ณัทนัย ศักดิ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแว้ง ได้แก่ นางสาวแฉล้ม พงศธรกุล หัวหน้าการพยาบาล นางจีราพร ปูรียา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ และได้พบปะประชาชนที่มารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกับการร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ประเทศมาเลเซียและมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอแว้ง ที่มีประชาชนชาวมาเลเซียมีการติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่แว้งและจากการตรวจพบประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้งมีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงได้อธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสรุปผลการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลแว้ง เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งสองเข็ม มีจำนวน 3,065 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย ๖ กลุ่ม จำนวน 43,847 ราย (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.),เจ้าหน้าที่ด่านหน้า,ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป,บุคคลที่มีโรคประจำตัว,และประชาชนทั่วไป(18 – 59 ปี) และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้สอบถามถึงความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น และมีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 มากขึ้น และกระแสการต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลดลง เนื่องจาก

1.สถานการณ์แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแว้งเริ่มมีการติดเชื้อโรคโควิด-19 มีจำนวนมากขึ้น

2. กลุ่มประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนที่มีการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เริ่มหันมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น

3. ปัจจุบันจำนวนกลุ่มประชาชนที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้รับการชักชวนเข้ารับการฉีดป้องกันโรคโควิด – 19 มากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้งเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

แผนการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งถัดไป เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แล้วเสร็จ จึงจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่ได้รับ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันเชิญชวนญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ให้มาร่วมกันฉีดวัคซีน ให้ทั่วถึงทุกๆ คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในพื้นที่อำเภอแว้ง ให้มีความปลอดภัย ต่อไป