ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมพบปะ หารือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เวลา 16.00 น. พล.อ.วิวรรธน์  ปฐมภาคย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม และ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้ร่วมรับผิดชอบติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อประสานงานกับ ผบ.พล.ร.15/ ผอ.ศปพร.กอ.รมน. ภาค 4 สน.และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คณะที่ 1 - 4 ) ณ ห้องประชุม ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในห้วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้