ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าเยี่ยมพบปะหารือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัด ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

   เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564 เวลา 08.30 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พล.ท.ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พ.อ.ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าเยี่ยมพบปะหารือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 1 - 3) และแผนการดำเนินงานในห้วงไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี และสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี และต่อมาเวลา 13.00 น. เยี่ยมหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา